Fundusze Europejskie

fundusze europejskie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027
Priorytet 6 Fundusze Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+)
Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty PUP

Projekt skierowany jest do 470 osób pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP, w tym osób w trudnej sytuacji, w szczególności: osoby młode w wieku 18-29 lat, w tym osoby z grupy NEET, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby w wieku 50 lat i więcej zamieszkujące powiat kaliski i miasto Kalisz.

Celem projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizacyjnych dla osób poszukujących pracy, w szczególności osób młodych, zwłaszcza poprzez wdrożenie gwarancji dla młodzieży, długotrwale bezrobotnych oraz grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, a także poprzez promowanie samozatrudnienia.

Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2024 roku.

W ramach projektu, uczestnicy i uczestniczki, będą mogli skorzystać z konkretnej oferty aktywizacji zawodowej, którą poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie Urząd realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

  • bon na zasiedlenie dla 63 osób (w 2023 r. – 30 osób, w 2024 r. – 33 osoby);
  • bon szkoleniowy dla 57 osób (w 2023 r. – 29 osób, w 2024 r. – 28 osób);
  • szkolenia dla 86 osób (w 2023 r. – 40 osób, w 2024 r. – 46 osób);
  • przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 69 osób (w 2023 r. – 46 osób, w 2024 r. – 23 osoby);
  • staż dla 100 osób (w 2023 r. – 60 osób, w 2024 r. – 40 osób);
  • zatrudnienie w ramach kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 45 osób (w 2023 r. – 30 osób, w 2024 r. – 15 osób);
  • zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych dla 50 osób (w 2023 r. – 10 osób, w 2024 r. – 40 osób);
  • poradnictwo zawodowe dla 275 osób (w 2023 r. – 145 osób, w 2024 r. – 130 osób);
  • pośrednictwo pracy dla 195 osób (w 2023 r. – 100 osób, w 2024 r. – 95 osób);

Projekt zakłada na poziomie co najmniej 28% tj. 141 osób działania aktywizacyjne młodych w wieku 18-29 lat, w tym osób z grupy NEET, które zostaną poprzedzone dokonaniem oceny ich umiejętności cyfrowych z wykorzystaniem ankiety rekomendowanej przez ministra właściwego do spraw pracy i w przypadku konieczności uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności w tym zakresie zostaną oni objęci szkoleniem rozwijającym kompetencje cyfrowe. Osobom młodym w zależności od potrzeb zostanie zapewniona również możliwość udziału we wsparciu zgodnie ze zdefiniowanymi obszarami inteligentnych specjalizacji dla Wielkopolski, wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski 2030 tj. biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów, wnętrza przyszłości, przemysł jutra, wyspecjalizowane procesy logistyczne, rozwój oparty na ICT, nowoczesne technologie medyczne i/lub zgodnie z inteligentnymi specjalizacjami podregionu kaliskiego.

Ponadto, co najmniej 80% uczestników stanowić będą osoby w trudnej sytuacji, w szczególności osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby o niskich kwalifikacjach oraz osoby młode w wieku 18-29 lat, w tym osoby z grupy NEET.

Projekt zakłada na zakończenie, iż co najmniej 80% uczestników uzyska zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub podejmie działalność gospodarczą (w tym EFS) w ciągu czterech tygodni po zakończeniu udziału w projekcie tj. 376 osób.

Wartość projektu: 6 504 759,34 zł, w tym: w 2023 roku 3 252 379,67 zł, w 2024 roku 3 252 379,67 zł.
Dofinansowanie z UE: 4 553 331,53 zł.

#FunduszeUE
#FunduszeEuropejskie

Translate »